Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă
POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ȘI ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
ALE UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI

MISIUNEA: Misiunea Universității Tehnice a Moldovei este să ofere educație și cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialiști capabili să lucreze în domeniile de vârf din producție ți cercetare atât pe plan național cât și în conformitate cu cerințele pieței forței de muncă a lumii contemporane.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII: În centrul preocupărilor noastre se află interesul pentru satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor partenerilor noștri respectiv, clienţilor noştri – candidat, student, agent economic, cât şi ale Ministerului Educației, prin concentrarea eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic şi de cercetare, dezvoltării culturii instituţionale și manageriale responsabile şi pregătirii studenţilor la nivelul standardelor academice internaţionale şi a necesităţilor mediului economico-social naţional, în condiţiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor şi a motivării corpului profesoral.

ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI: Universitatea Tehnică a Moldovei, atât prin conducerea la cel mai înalt nivel, cât şi prin managementul Facultăților, este pe deplin angajată în intenţia ei pentru îmbunătățirea continuă a calității procesului didactic și de cercetare la toate nivelurile și funcțiile relevante. Acest angajament este realizat în mod consecvent prin implementarea și îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, conform cerințelor standardului ISO 9001:2000 şi prin respectarea cerinţelor legale şi a reglementărilor în vigoare.

PRINCIPII: Principiile care stau la baza Politicii în domeniul Calității vizează:

 • orientarea universității și a facultăţilor către satisfacerea în cât mai mare măsură a cerinţelor clientului, a organismelor reglementatoare și a propriului personal;
 • conformarea, în toate activităţile pe care le desfăşoară, cu cerinţele legale şi de reglementare în domeniul calităţii şi în domeniul învățământului universitar;
 • alinierea la standardele şi cele mai bune practici ale activității academice din țările Uniunii Europene;
 • îmbunătăţirea continuã a performanţei, eficienţei și eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii;
 • antrenarea întregului personal didactic în direcţia realizării obiectivelor calităţii;
 • dezvoltarea conceptului de “leadership” în contextul specific al învăţământului universitar.

OBIECTIVE:

 • îmbunătățirea calităţii procesului de învăţământ universitar;
 • promovarea noii imagini a profesiei de “inginer”;
 • dezvoltarea unui sistem bine definit de alocare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale, pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe baza eficienţei;
 • dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare;
 • dezvoltarea infrastructurii universităţii prin îmbunătăţirea și diversificarea bazei materiale, asfel încât să se creeze condiții cât mai bune de studiu şi de cercetare pentru profesori și pentru studenţi;
 • creșterea motivaţiei cadrelor didactice prin imbunătăţirea organizării muncii, asigurarea surselor de informare actuale, stimularea materială și perfecționare continuă;
 • îmbunătăţirea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale din diferite domenii: economic, cultural, social, administrativ;
 • creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor;
 • îmbunătăţirea comunicării între corpul profesoral şi studenti.

Rectorul UTM
Academician Ion Bostan

 
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate