Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Acte normative Regulamente Regulament privind Sistemul de Management al Calităţii din Universitatea Tehnică a Moldovei

Regulament privind Sistemul de Management al Calităţii din Universitatea Tehnică a Moldovei

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

ART.1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de Management al Calităţii (SMC) din UTM având ca scop:

 • delimitarea clară a atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite nivele ale structurii organizatorice;
 • stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
 • stabilirea relaţiilor ce se stabilesc între structurile existente şi structura nou creată a Sistemului de Management al Calităţii.

ART.2. Universitatea Tehnică a Moldovei îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice şi economice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi social-umaniste valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale societăţii.

ART.3. Obiectivul fundamental al conducerii universităţii în domeniul calităţii îl constituie implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizatorică şi o documentaţie care să permită monitorizarea-evaluarea, intervenţia corectivă-preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Pentru aceasta conducerea UTM:

 • alocă resursele umane şi materiale necesare implementării SMC;
 • numeşte reprezentantul conducerii responsabil de implementarea SMC;
 • analizează periodic stadiul implementării şi decide masurile corective ce se impun.

ART.4. Pentru atingerea acestor obiective în UTM se vor desfăşura următoarele activităţi:

 1. Elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii: Manualul Calităţii, Proceduri de Sistem şi Proceduri Operaţionale;
 2. Identificarea, definirea şi analiza principalelor funcţiuni şi procese ale universităţii pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor şi asigurarea mijloacelor şi metodelor de ţinere sub control şi îmbunătăţirea continuă a acestora;
 3. Implementarea unui plan de instruire şi introducerea tehnicilor de lucru în grup în identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ pentru creşterea gradului de implicare al personalului universităţii;
 4. Introducerea evaluării periodice a contribuţiei individuale a fiecărui salariat al UTM pentru întărirea responsabilităţii întregului personal, începând cu managementul universităţii.

CAPITOLUL 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART.5. Structura organizatorica a SMC are la bază principiul conform căruia, Sistemul de Management al Calităţii este condus la fiecare nivel al instituţiei de către managerul nivelului respectiv (universitate – rector, facultate – decan, catedră – şef de catedră etc.)

ART.6. Încadrarea structurii SMC în organigrama UTM, constituie parte a acestui regulament şi ea este prezentată în Anexa 1.

ART.7. Principalele elemente ale structurii organizatorice a SMC din UTM sunt:

 • Consiliul Calităţii – la nivel de universitate;
 • Comisia Calităţii – la nivel de facultate;
 • Colectivul Calităţii – la nivel de catedră.

CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND SMC

ART.8. La nivel de universitate responsabilităţile privind SMC sunt următoarele:

 1. SMC la nivelul universităţii este condus de Rector care stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SMC;
 2. prorectorii conduc şi răspund de proiectarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC în sectoarele pentru care sunt responsabili. Ei urmăresc utilizarea resurselor aferente în aceste sectoare;
 3. director pentru Calitate (DC) este reprezentantul Rectorului pentru SMC, numit de acesta şi confirmat de Senat. Are responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de universitate;
 4. consiliul Calităţii (ConsC) este un organism colectiv de lucru al universităţii care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc SMC. ConsC este prezidat de Rector, asistat de DC. Competenta Consiliului Calităţii este stabilită de Rector. La reuniunile ConsC pot fi invitate, persoane care reprezintă mediul socio-economic de inserţie al universităţii;
 5. departamentul de Management al Calităţii (DMC) constituie o structură funcţională de suport pentru SMC la nivel de universitate cu resurse umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii SMC. DMC îşi elaborează propriul regulament de funcţionare;
 6. corpul de auditori interni (CAI), constituie un grup de persoane provenite din facultăţi şi servicii funcţionale, care dispun de o instruire adecvată şi au ca parte a sarcinilor de serviciu participarea la activităţile de evaluare/auditare internă.

ART.9. La nivel de facultate, responsabilităţile privind SMC sunt următoarele:

 1. SMC la nivelul facultăţii este condus de Decan care desfăşoară strategia, politica, obiectivele şi priorităţile universităţii în domeniul calităţii urmărind cunoaşterea şi aplicarea în facultate atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice;
 2. prodecanul pentru calitate (PDC) este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de facultate. PDC poate fi unul dintre prodecani sau un alt cadru didactic al facultăţii numit de decan şi confirmat de Consiliul Facultăţii;
 3. Comisia Calităţii (ComC) este un organism de lucru având la nivelul facultăţii un rol similar cu cel jucat de ConsC la nivelul universităţii. Ea este numită şi prezidată de decan, asistat de DC.

ART.10. La nivel de catedră/departament, responsabilităţile privind SMC sunt:

 1. la nivel de catedră/departament, şeful de catedră/departament are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia (învăţământ, cercetare, organizare şi relaţii externe);
 2. şeful de catedră/departament numeşte unul din locţiitori ca Responsabil pentru calitate. Acesta urmăreşte la nivelul catedrei/departamentului atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale;
 3. şeful de catedră poate numi, dacă consideră necesar, câte un Responsabil pentru calitate, pentru fiecare specializare condusă de catedră. Acesta răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ în cadrul specializării.

ART.11. La nivel de administraţie, responsabilităţile privind SMC sunt:

 1. la nivelul serviciului administrativ responsabilitatea şi autoritatea aferentă SMC aparţine Prorectorului pentru serviciul administrativ şi construcţii capitale;
 2. la nivelul serviciilor, responsabilitatea şi autoritatea SMC aparţine şefilor de servicii.

ART.12. Atribuţiile privind Directorul pentru Calitate, ale Prodecanului pentru Calitate şi ale Responsabilului cu Calitatea sunt precizate în fişa postului acestor funcţii.


CAPITOLUL 4. DISPOZIŢII FINALE

ART.13. Documentele Sistemului de Management al Calităţii sunt gestionate de Departamentul de Management al Calităţii.

ART.14. Aprobarea Regulamentului privind Managementul Calităţii se face de către Senatul UTM, prin vot deschis cu majoritate simplă.

ART.15. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Senatului UTM.

ART.16. În termen de 60 zile de la avizarea prezentului regulament se vor stabili sarcinile ce revin structurilor organizatorice nou create privind SMC în UTM.

Regulamentul a fost aprobat la şedinţa Senatului U.T.M. Proces verbal nr. 4 din 21 decembrie 2004.

Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate