Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Acte normative Regulamente Regulament de funcţionare al Consiliului Calităţii

Regulament de funcţionare al Consiliului Calităţii

CONSILIUL CALITĂŢII este un organ consultativ al Senatului în domeniul calităţii.

VIZIUNEA: Implementarea managementului calităţii în Universitatea Tehnică a Moldovei va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi de comportament care să ducă la îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor şi activităţilor academice din Universitate.

MISIUNEA: Elaborarea conceptuală şi implementarea managementului calităţii în Universitatea Tehnică a Moldovei precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului superior naţional şi european.

OBIECTIVE GENERALE:

 1. Elaborarea conceptuală a sistemului de management al calităţii, în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a lui în managementul strategic al universităţii.
 2. Elaborarea strategiei de implementare a sistemului de management al calităţii în universitate şi supunerea ei dezbaterii în senatul universitatii.
 3. Elaborarea în cadrul acestui sistem a procedurilor de sistem de realizare a managementului calităţii.
 4. Definirea cerinţelor calitative ce trebuie stipulate în planul de calitate a Universităţii.
 5. Stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se doresc a fi obţinute prin implementarea managementului Calităţii.
 6. Analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea managementului calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor.
 7. Evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în universitate şi propunerea de soluţii corective, daca acestea sunt necesare.
 8. Elaborarea strategiilor de audit intern şi extern.

COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Consiliul Calităţii este organism consultativ al Senatului în domeniul calităţii.
 • Consiliul Calităţii este prezidat de Rector şi condus operativ de 1-2 Co-Preşedinţi.
 • Consiliul Calităţii îşi desemnează un secretar executiv.
 • Hotarârile în Consiliul Calităţii se iau pe baza votului deschis cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri. Rectorul poate convoca Consiliul Calităţii ori de cate ori sunt de rezolvat probleme specifice. Consiliul Calităţii îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui mandat al conducerii universităţii.

ATRIBUŢIILE CO-PREŞEDINŢILOR:

 • conduc şedinţele Consiliului Calităţii;
 • informează periodic Biroul Senatului asupra activităţii Consiliului Calităţii, precum şi Consiliul Calităţii asupra deciziilor Biroului Senatului, referitoare la calitate;
 • promovează în Biroul Senatului Hotarârile Consiliului Calităţii;
 • asigură armonizarea Politicii Calităţii cu Politica generală a Universităţii;
 • răspund în faţa Rectorului de activitatea Consiliului Calităţii;

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI EXECUTIV:

 • asigură informarea membrilor Consiliului Calităţii despre tematica şedinţelor de lucru;
 • rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea Consiliului Calităţii;
 • asigură armonizarea grupurilor de lucru ale Consiliului Calităţii.
Din Consiliul Calităţii face parte Directorul cu Calitatea pe Universitate. Atribuţiile Directorului cu Calitatea pe Universitate sunt prevăzute în Fişa postului.

ÎNREGISTRĂRI:

Şedinţele Consiliului Calităţii vor fi consemnate într-un registru, în care vor fi menţionate:
 • hotărârile luate;
 • termenele de realizare;
 • persoanele care răspund direct în legătură cu diferitele probleme analizate.
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate