Free Joomla Templates by Web Hosting
Acasă Sistemul de management al calităţii Echivalarea notelor
Recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor

Activitatea de recunoaştere/echivalare a calificărilor şi legalizarea actelor de studii se realizează în cadrul Ministerului Educaţiei de către Secţia relaţii internaţionale, echivalarea şi recunoaşterea calificărilor.

Secţia respectivă este abilitată să desfăşoare activităţi, ce ţin de:

 • echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii şi a calificărilor obţinute în străinătate de cetăţenii Republicii Moldova cât şi de cetăţeni străini;
 • confirmarea autenticităţii actelor de studii, eliberate de instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;
 • eliberarea certificatelor referitor la valoarea academică şi profesională a actelor de studii;
 • difuzarea informaţiei despre sistemul educaţional din republică.

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă peste hotare în scopuri academice sau profesionale solicită confirmarea autenticităţii actelor de studii, certificate referitor la valoarea academică şi profesională a calificărilor, informaţii despre sistemul de notare.

Pentru realizarea acestei proceduri solicitanţii prezintă la Ministerul Educaţiei actele în original, copii ale acestora, programe analitice, certificate academice.

Urmare verificării şi examinării actelor depuse, Ministerul Educaţiei confirmă autenticitatea acestora prin semnătura vice-ministrului şi ştampila Ministerului Educaţiei, aplicate pe actele în original.

Termenul de examinare a actelor de studii este de 1 lună de zile.

Ulterior actele şi certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei urmează a fi legalizate şi în alte instanţe (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei).

Echivalarea calificărilor obţinute la o instituţie europeană de învăţământ superior se face în baza „Regulamentului privind recunoaşterea, echivalarea şi autentificarea actelor de studii şi a calificărilor”.

Atribuţiile Serviciului Informare şi Recunoaşterea Calificărilor al ME sunt stipulate în Regulamentul menţionat (p. 4.5; 4.6; 4.7):

4.5. Informare:

 • colaborează cu Centrele naţionale de recunoaştere ENIC/NARIC, UNESCO-CEPES;
 • sistematizează, procesează şi înregistrează informaţiile, transmise prin reţelele de recunoaştere ENIC/NARIC cu privire la sistemele educaţionale ale statelor lumii;
 • creează şi menţine baza de date privind sistemul educaţional naţional;
 • furnizează prin reţelele de recunoaştere ENIC/NARIC, informaţii privind sistemul de învăţământ din Republica Moldova, structura acestuia, instituţiile de învăţământ din sistem, durata studiilor, conţinutul formării, sistemul de credite transferabile, domeniile şi specializările, tipul şi forma actelor de studii, condiţiile cerute pentru obţinerea actelor de studii;
 • furnizează, la solicitarea autorităţilor, instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova sau a persoanelor juridice sau fizice, din Republica Moldova şi de peste hotare informaţii privind sistemele de învăţământ din străinătate.

4.6. Recunoaştere şi echivalare:

 • elaborează/perfecţionează/implementează procedurile de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi altor documente complementare;
 • realizează procedurile de recunoaştere, în scopuri academice a perioadelor/actelor de studii, la diferite niveluri de învăţământ, obţinute peste hotarele ţării;
 • înaintează decizii privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor profesionale.

4.7. Autentificare:

 • confirmă autenticitatea actelor de studii şi a altor documente complimentare, eliberate în Republica Moldova;
 • eliberează Declaraţii de valoare asupra actelor de studii;
 • autentifică Certificate de formare continuă/perfecţionare, situaţii academice, suplimente la diplomă şi programe analitice, tabele de note, eliberate de instituţii de învăţământ din Republica Moldova.
Sondaj
Pentru asigurarea calităţii studiilor universitare, în R. Moldova, este necesar:
AutentificareAdresă

Ştefan cel Mare, 168
Chişinau, MD-2004
Republica Moldova

tel.: +373(22) 23-76-42

ACREDITARE
Certificate